Dr.Barqi Azmi Sb, nihayat khoobsurat radeefoN ke zariye aap ki ghazaleN tarz-e-ada ki khushnumayi ke sath sath tarz-e-fikr ki jiddat pasandi ki numayandagi karti haiN aur aap ke tajurbaat ki dilkashi ko kalaam ki rooh mayN samu kar ehsaas ki khushboo ko jagatgi haiN aur qari ke dil o damag ko mu'at'tar kar ke jamaliyati shuoor ki aabyari karti haiN.

Zaberjad Siddiqi

Ghazalyaat e Dr.Ahmad Ali Barqi Azmi Ba rang e Jigar Muradaabaadi